ERKEND

Certicon hecht eraan om kwalitatief goed werk af te leveren.

Dat begint bij een goede bedrijfsvoering. Die verantwoordelijkheid ligt primair bij het bedrijf zelf. Daartoe is Certicon ISO 9001-gecertificeerd en ook voor diverse van haar specialismen gecertificeerd of geaccrediteerd. Zie de website van SIKB voor algemene informatie over certificering en accreditatie.

Het Besluit bodemkwaliteit stelt op haar beurt dat bepaalde activiteiten  ('aangewezen activiteiten') alleen door een erkende organisatie uitgevoerd mogen worden. Voorwaarde voor het verkrijgen van die erkenning is het hebben van een certificaat of accreditatie voor die activiteit. Zie de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving voor algemene informatie over het erkenningensysteem, ook wel Kwalibo genoemd. 

Certicon beschikt over de volgende erkenningen op grond van het Besluit bodemkwaliteit:

BRL SIKB 1000: Monsterneming voor partijkeuringen

  • Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie.
  • Protocol 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen.
  • Protocol 1003 Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen.
  • Protocol 1004 Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen.

BRL SIKB 2000: Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek.

  • Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
  • Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters.
  • Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
  • Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

BRL SIKB 6000: Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en nazorg.

  • Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg

BRL SIKB 2100: Mechanisch Boren

  • Protocol 2101: Mechanisch boren.

ISO 9001De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

VCA*De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Daarnaast is Certicon goed op de hoogte en actief betrokken bij ontwikkelingen rondom kwaliteitsverbetering in bodembeheer, zoals de toekomstige BRL SIKB 15000 voor Onderzoek en Advies. 

    

 

 


 

 

 

 

 

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon