ECOLOGIE, ARCHEOLOGIE, OCE

Bij ruimtelijke ontwikkeling spelen ook vaak vraagstukken over ecologie, archeologie en opsporing van conventionele explosieven (OCE).

Dit vraagt om maatwerk. Welke beschermde plant- en diersoorten komen voor in uw plangebied? Wij voeren voor u een ecologische quickscan uit in het kader van de
Wet natuurbescherming. Kunnen werkzaamheden voor archeologie of milieukundig onderzoek of een onderzoek naar conventionele explosieven gecombineerd worden? Hiervoor werken wij samen met gespecialiseerde partners. Zo kunnen we alle zaken in een project integraal oppakken. 

Ecologisch onderzoek: natuurlijk Certicon

De druk vanuit de overheid om bij een bodemsanering of baggerwerk te letten op beschermde planten- en diersoorten wordt de laatste jaren groter. De Wet natuurbescherming is in dit kader het meest relevant, Vanaf 1 januari 2017 heeft de nieuwe wet de Flora- en Faunawet vervangen. Een van de doelstellingen van de Wet natuurbescherming is de instandhouding van de inheemse flora en fauna. Om de kwetsbare soorten te beschermen bevat de wet een aantal verbodsbepalingen.  Vanuit de Wet natuurbescherming moet de initiatiefnemer verplicht op de hoogte zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden in het projectgebied.

Quickscan 

Middels ecologisch onderzoek biedt Certicon u inzicht in de beschermde natuurwaarden en eventueel benodigde maatregelen. Dit doen wij in eerste instantie met een zogenaamde quickscan. Aan de hand van literatuuronderzoek en veldinventarisatie wordt duidelijk gemaakt of beschermde flora en fauna in het onderzoeksgebied zijn te verwachten. Certicon kan op deze manier aantonen of het werk volgens plan kan worden uitgevoerd. Zo kan een overtreding van de Wet natuurbescherming worden voorkomen.

Natuurtoets (aanvullend onderzoek) 

Als uit de quickscan blijkt dat beschermde plant- of diersoorten aanwezig zijn, of dat de aanwezigheid niet kan worden uitgesloten, wordt een natuurtoets uitgevoerd. Hierbij worden meestal meerdere veldbezoeken uitgevoerd.  Afhankelijk van het resultaat kan Certicon onderzoeken of eventuele effecten kunnen worden voorkomen door het plan of ontwerp te wijzigen. 

Overige werkzaamheden 

Certicon kan voor u een eventuele ontheffingsaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming verzorgen. Daarnaast kan Certicon advies geven over eventueel benodigde compenserende- en/ of mitigerende maatregelen. Denk aan het wegvangen en uitzetten van individuen in andere geschikte locaties. Ook kunnen we voortoetsen voor u uitvoeren en compensatie- en mitigatieplannen in het kader van de Wet natuurbescherming en / of Habitat- en vogelrichtlijn opstellen.

In de praktijk blijkt dat in veel situaties kan worden volstaan met de quickscan en is aanvullend onderzoek niet nodig. Wilt u meer informatie? Neem dan Contact op met ons.


    

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon