DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.certicon.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Certicon Kwaliteitskeuringen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Certicon Kwaliteitskeuringen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Certicon Kwaliteitskeuringen.

Geen garantie op juistheid

Certicon Kwaliteitskeuringen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Certicon Kwaliteitskeuringen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.certicon.nl op deze pagina.

CERTICON KWALITEITSKEURINGEN BV MILIEUADVIESBUREAU

Certicon is gespecialiseerd in het uitvoeren van water- en bodemonderzoeken, partijkeuringen en certificeringen conform het Besluit bodemkwaliteit, het optellen van (water)bodemkwaliteitskaarten, begeleiding van saneringen, peilwerkzaamheden, bepaling volume en landmeetkundige diensten met behulp van GPS & tachymetrie.

    


SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon