LINKS

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Verantwoordelijk ministerie voor het Nederlandse bodembeheer.

Bodem plus 
Ministerieel kenniscentrum bodem en uitvoeringsorganisatie Kwalibo.

SIKB 
SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden.

Stichting bouwkwaliteit (SBK) 
Stichting voor kwaliteitsverbetering in de bouw.

Bodembescherming.nl 
kennisbank bodembeschermende voorzieningen

SKB 
Stichting voor innovatie en kennisdeling in bodem en ondergrond.

Expertisenetwerk Bodem & Ondergrond (ENBO) 
platform voor samenwerking en kennisdeling bodem en ondergrond

Baggernet 
Platform Baggernet is gericht op uitwisseling van kennis over waterbodems en baggerwerken en het versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals.

Stichting ODI/VDV
Brancheorganisatie voor inspecteurs en adviseurs in het kader van vloeistofdichte voorzieningen.

Vereniging Kwaliteitsborging bodembeheer (VKB) 
Brancheorganisatie bodemadvies- en -onderzoeksbureaus.
(Certicon is aangesloten bij VKB)

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon