WATERBODEMONDERZOEK

Wij zijn bedreven in waterbodemonderzoek van zowel kleine wateren als grote vaarwegen. 

Dit doen we met eigen materieel of met ingehuurde werkschepen. Zowel met de hand als mechanisch met bijvoorbeeld een Aqualock of vibrocore, zodat u een goed beeld krijgt van de bodemopbouw.

Profielen (dwarsraaien) van sloten of vaarwegen brengen wij nauwkeurig voor u in kaart in het door u gewenste digitale formaat. Als u te maken heeft met baggerwerkzaamheden, kunnen wij op deskundige wijze het baggervolume bepalen. Onze projectleiders en monsternemers verstaan hun vak en zetten zich graag in voor u.

Certicon voert zowel het kwalitatieve (NEN 5720) als het kwantitatieve waterbodemonderzoek voor u uit. Certicon heeft daartoe zelf gecertificeerde en erkende (SIKB-protocol 2003) monsternemers in dienst.

Baggervolumebepaling 
Het kwantitatieve waterbodemonderzoek is meestal gericht op het vaststellen van het baggervolume in het kader van een specifiek baggerwerk. Baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen voeren wij uit conform de SIKB-richtlijn die speciaal daarvoor is opgesteld, zie ook www.sikb.nl. Daarnaast verricht Certicon hoogtemetingen aan de waterbodem met electronische technieken (single- en multibeam). Zie ook Landmeetkundige dienstverlening. Certicon beschikt over meetapparatuur waarmee zowel bovenzijde als onderzijde van de slib- of sedimentlaag objectief kan worden vastgesteld.
Ecologisch onderzoek 

In het kader van de voorbereiding van een baggerwerk is veelal ook ecologisch onderzoek benodigd om vast te stellen welke (beschermde) soorten in het gebied voorkomen en welke beschermende maatregelen eventueel getroffen moeten worden. Ook dit onderzoek kan Certicon voor u uitvoeren. Zie Ecologisch onderzoek voor meer informatie.


Onderzoeksfase baggerwerk 

Certicon kan desgewenst de gehele onderzoeksfase in het kader van een op stapel staand baggerwerk voor u verzorgen. Eventueel benodigd aanvullend specialistisch onderzoek, bijvoorbeeld naar explosieven, besteden wij uit aan kundige partijen.

Waterbodemkwaliteitskaart 

Certicon kan op basis van bestaande en/of nieuwe gegevens een waterbodemkwaliteitskaart voor u opstellen op basis waarvan u met relatief geringe inspanning een geldige en betrouwbare milieuhygiënische verklaring in handen hebt. 

Monitoring sedimentlaag 

Certicon kan een monitoringsprogramma ten behoeve van een meerjaren baggerprogramma of baggerplan voor u verzorgen. 

Deze monitoringsmetingen staan in principe los van een specifiek baggerwerk en hebben tot doel de aanwas(snelheid) van het sediment in kaart te brengen. Hiermee kan een goed onderbouwd meerjaren baggerplan gegenereerd worden, wat u op termijn veel geld en moeite kan besparen. Neem contact op met ons voor meer informatie hierover. 

Certicon adviseert u graag en vrijblijvend over de mogelijkheden.    
SNEL EN BETROUWBAAR


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon