PROJECTGEBIEDEN


 Toon alles

 Geodesie

 Bodem & grond

 Waterbodem

 DrillingKWR-MAATREGELEN IJSSEL


(7 oktober 2013) 


Certicon voert in samenwerking met CSO een onderzoek uit in het kader van geplande KRW-maatregelen in de IJssel tussen Dieren en Wijhe. Waterschap Vallei & Veluwe is opdrachtgever. De KRW (Kaderrichtlijn Water) stelt dat bepaalde oppervlaktewateren, waaronder de IJssel, in 2015 in een goede ecologische toestand moeten verkeren. Om die toestand mogelijk te maken, voeren de waterbeheerders maatregelen uit. Voor de IJssel gaat het daarbij om het aanleggen van een nevengeul en natuurvriendelijke oevers en het uitgraven en aantakken van oude strangen. Voor die werkzaamheden moet bekend zijn welke kwaliteit de te ontgraven grond en baggerspecie heeft. 

Daarom voert Certicon milieuhygiënisch en civieltechnisch onderzoek uit in kribben en kribvakken (de ruimte tussen de kribben). Daarbij speelt met name de vraag of het te onderzoeken materiaal een zogenaamde vormgegeven bouwstof betreft of niet. Dit onderscheid is namelijk van groot belang voor de bepaling van de onderzoeksstrategie. Certicon en CSO voeren daartoe overleg met het bevoegd gezag op grond van de Waterwet, Rijkswaterstaat. In overleg met Rijkswaterstaat wordt op basis van proefonderzoeken de meest geschikte onderzoeksstrategie bepaald. De grond en baggerspecie kan zo op een goede en verantwoorde manier worden ontgraven en bestemd. Zo werkt Certicon mee aan een schonere en fraaiere IJssel!      

SNEL EN VAKKUNDIG


Naast kwaliteit is ook snelheid een belangrijke factor. Certicon kent de markt en de belangen en is gewend om onder tijdsdruk te opereren.
Voor klanten waarbij dit van belang is maken wij  een raamcontract met een spoed-optie zodat u snel bediend wordt.

©2019 Certicon